Uppnådda mål i KÖS Miljöarbete

Koloniföreningen Östra Sommarstaden arbetar aktivt för att vara en hållbar förening, till glädje för både våra medlemmar och för Malmö stads invånare.

Föreningen arbetar med följande åtta kriterier för att uppnå Miljödiplomering:

1, INFORMATION. Föreningen informerar löpande samtliga medlemmar, om vilka aktiviteter som genomförs som en del av miljöarbetet i Koloninytt, på halvårsmöten och årsmöten, och ger information om Miljödiplomeringen och Sektion Miljö till alla nya medlemmar under välkomstsamtalet. Information från studiecirklar kommer alla medlemmar till godo genom Koloninytt och hemsida.

2, KOMPOSTERING. Föreningens mål är att så många medlemmar som möjligt ska kompostera på den egna kolonilotten. I en enkät genomförd 2023 blev resultatet: 50% av kolonisterna har trädgårdstunna från VA-Syd där kompostering sker centralt. 49% komposterar delvis på sin koloni och 21% komposterar allting på sin egen koloniAtt 70% helt eller delvis komposterar på området är bra, men vi kan alltid bli bättre, det lokala kretsloppet är bättre än det centrala. Föreningen har haft föreläsning om kompostering med där medlemmar fick chansen att även se kompostering på plats med John Taylor under 2024.

3, JORDFÖRBÄTTRING OCH GÖDSEL. Föreningens mål är att så många medlemmar som möjligt ska känna till bra metoder för jordförbättring och gödsling. 75,5% av kolonisterna använder inte konstgödsel. 58,5% av kolonisterna täckodlar, vilket bidrar till att näring binds bättre och att jorden lättare behåller fukt. Föreningen stöttar kampanjen Halvera Torven sedan 2023.

4, VÄXTSKYDD. Föreningens mål är att medlemmarna i så liten utsträckning som möjligt ska använda kemiska bekämpningsmedel. 46,2% av våra kolonister använder inga kemiska bekämpningsmedel.

5, BIOLOGISK MÅNGFALD. Föreningen arbetar med biologisk mångfald, och har under 2023 och 2024 erbjudit föreläsningar och under åren 2022 och 2023 haft en stor blomsteräng för pollinerare. Under 2024 har vi istället mindre pop-up-ängar. I kärlen för sommarblommor har vi istället planterat perenner som är bra för våra pollinerare under 2024. 50% av kolonisterna har insektshotell och/eller fågelholk, 48,1% har växter som lockar pollinerare hela säsongen. Under 2024 erbjuds samtliga medlemmar möjligheten att bygga egen fågelholk under en aktivitetsdag den 18/8. Föreningen arbetar även aktivt mot invasiva växter på området och har hållit en föreläsning i ämnet, och tillsammans med Malmö stad lagt fokus på kanadensiskt gullris och skogsklematis under 2024.

6, BEVATTNING, VATTEN OCH AVLOPP. Föreningen arbetar med att minska förbrukningen av vatten, och informerar regelbundet om vattenförbrukningen i Koloninytt med uppmaning att minska förbrukningen. Sedan 2020 har vattenförbrukningen per koloni sjunkit från 70 kubikmeter till 48,5 kubikmeter. Våren 2024 hölls studiecirkeln “Skörda regnvatten” med 12 kolonister. 64,1% av kolonisterna har damm eller fågelbad, 66% använder inte vattenspridare, 60,3% samlar regnvatten i tunna eller tank och ytterligare 12,3% på annat sätt. Under 2024 erbjuds alla medlemmar möjligheten att gjuta ett eget fågelbad den 18/8. Under 2024 erbjuds också rundvandring hos kolonister som skördar regnvatten för att inspirera fler att börja.

7, ELDNING OCH GRILLNING. Föreningen arbetar med att så många kolonister som möjligt ska grilla miljövänligt och tipsar om miljövänligare sätt på hemsida och i Koloninytt. All eldning är förbjuden på området.

8, PRODUKTER OCH AVFALL. Föreningen fortsätter arbetet med att minska sitt miljöavtryck. Sedan några år köps endast laddbara verktyg och redskap in till föreningen. 2024 har de sista verktygen/redskapen ersatts med laddbara redskap. Undantaget är en mindre traktor som kommer användas tills den inte är brukbar längre, och då ersättas med lämpligt alternativ. Föreningen byter ut till LED-lampor och testar solcellsdriven belysning i gångarna och vid grönytor. Föreningshusets fönster renoverades 2023 som en studiecirkel i byggnadsvård. Under 2024 har vår vaktmästare inte använt traktorn utan istället använt handkraft. Under 2024 har vår vaktmästare gått till närmsta byggvaruhus (som ju ligger i närområdet) med en kärra istället för att köra bil.

Föreningens medlemmar erbjuds att sortera papp, plastförpackningar, metall, matavfall, tidningar, batterier och restavfall sedan många år. Efter styrelsebeslut erbjuder föreningen inte längre containrar varje år, senaste åren med container var 2023 och 2021. Vårt matavfall blir idag till biogas och biogödsel, och det som komposteras centralt genom trädgårdstunna hos VA-Syd blir till gröngödselkompost.

Föreningens arbete med Miljödiplomering innebär att föreningen också arbetar med följande mål i Agenda 2030:

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 
Genom att värna om levande städer, både socialt och biologiskt, hjälper vi Malmö bevara odlingsbar jord på en central plats i staden och bidrar till ökad matsäkerhet genom odlingskunskap och närodlad mat.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
Odling ger medvetna konsumenter som föredrar ekologiskt och hållbart odlad mat. Som lokala små producenter värdesätter våra medlemmar maten vilket bidrar till minskat matsvinn.

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Ekologisk odling bidrar till att minska användningen av gifter globalt samt användningen av mineralgödsel, vilket i sin tur minskar de fossila utsläppen. Föreningen har bytt ut samtliga redskap till laddbara eller eldrivna.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
Kolonisternas odlingar i staden främjar den biologiska mångfalden bland både växter, insekter och djur.

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Gemenskapen och föreningsdemokratin i ett koloniområde syftar till att främja rättvisa och demokratiska samhällen.

Föreningen jobbar även i viss mån med:

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande Människan har länge använt natur och trädgård för att hämta kraft efter utmattning och sjukdom. De äldsta kända rehabiliteringsträdgårdarna är 3000 år gamla. Att trädgårdsaktiviteter har stora hälsoeffekter är vetenskapligt studerat, de ger både psykisk, social och fysisk stimulans. Hos oss ska alla få må bra och ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande genom den sociala hållbarheten i föreningen. Vi har många äldre i närområdet som tycker om att ta en kort promenad genom vårt område – och titta på våra trädgårdar. Även förskoleklasser brukar gå små turer genom området.
Mål 4 – God utbildning för alla Arbetet med miljödiplomeringen är en värdefull kunskapsresa för hela föreningen, där alla kolonister bjuds in till våra studiecirklar och föreläsningar. Mycket sker i samarbete med Studiefrämjandet och Koloniträdgårdsförbundet och ibland i samarbete med andra koloniföreningar i Malmö stad.