Överlåtelse

Föreningen
Koloniföreningen Östra Sommarstaden. 
 

Fastigheten
Fastighetsbeteckningen är Malmö 30:293. Föreningen arrenderar marken av Malmö stad.  

 
Koloniförening?
Föreningen är en ideell förening som styrs av sina egna stadgar för att tillvarata medlemmarnas intressen och främja koloniträdgårdsverksamhet. Föreningen drivs utan vinstintresse.
 
Överlåtelse av stuga
Kolonistugorna som ligger i Koloniföreningen Östra Sommarstadens säljs på den öppna marknaden. Stugorna överlåts normalt via mäklare och är en försäljning av lös egendom (byggnad på ofri grund). Marken ägs av Malmö Stad vilken arrenderas ut till koloniföreningen. Genom medlemskap i föreningen arrenderar enskild kolonist kolonilotten som stugan ligger på.
 
Koloniföreningens stadgar styr vem som kan få bli medlem, få arrendera marken och överta en kolonistuga. Boende i Malmö Stad har möjlighet att bli medlem i föreningen. 
 
Överlåtelse av arrenderätten
Medan kolonistugorna säljs av mäklare är det föreningen som har hand om överlåtelsen av arrendeavtalet. För att arrendet ska kunna överlåtas görs en tillsyn av såväl stuga som kolonilott. 
 
Arrende och andra årsavgifter
När du blivit medlem i föreningen betalar du arrende till föreningen för marken, du betalar också fastighetsavgift för marken till föreningen – båda dessa avgifter betalas vidare direkt till Malmö stad. Utöver dessa avgifter betalar du medlemsavgift till föreningen, avgift för driftskostnad, administrationsavgift, vattenavgift för vatten och avlopp, avsättning till underhåll
 
Andra avgifter
Vid överlåtelse av arrendeavtal belastas köparen med en avgift om 3.000 kronor enligt beslut på halvårsmötet 2021.
 
Odlingslott
Föreningen har inga lotter utan stuga
 
Hembud
Föreningen tillämpar inte hembud
 
Medlemsskap
Föreningen upptar endast en medlem per kolonilott – detta påverkar inte ägandet till stugan som kan vara delat mellan en eller flera förvärvare, det påverkar inte heller nyttjanderätt till kolonin eller rösträtten vid årsmöte eller halvårsmöte. Skälet är att det förenklar för föreningen vid eventuell juridisk tvist att bara ha en motpart.
 
Tillsyn
Föreningen tillämpar tillsyn innan en överlåtelse godkänns – då kontrolleras att det inte finns några kvarstående anmärkningar från föregående vår/höst-syn (ogräs, ovårdat intryck, grenar som sticker ut i gången bland annat) samt att byggnaderna på kolonilotten stämmer överens med det som stadsbyggnadskontoret godkänt samt följer begränsningar i arrendeavtal, ordningsregler och stadgar. 
 
Fixardagar
Varje år anordnar föreningen fixardagar. Då hjälps vi åt med trädgårdsarbete, städning av entréer, tvättstuga, PortaPotti, toalettbyggnader och annat som behöver fixas. Var gärna med i gemenskapen.