Arrendeavtalet

Föreningens avtal med medlemmarna är ett bostadsarrende för koloniträdgård. Innan du köper stuga på vårt område kan det vara bra att känna till avtalet, vilket du finner nedan.

Särskilt viktigt att beakta är arrendeavtalets § 9 vilket beskriver dina skyldigheter och vad du förbinder dig till enligt avtalet, § 13 som förbjuder andrahandsupplåtelse, § 3 som reglerar när arrendeavgiften ska betalas, § 10 om byggnader på arrendestället (kolonilotten) samt punkt §3.6 i föreningens stadgar. Läs gärna även våra ordningsföreskrifter då du förväntas följa dessa.

Detta arrendeavtal gäller fram till och med år 2029 när föreningens avtal med Malmö stad ska förnyas – i samband med det kommer även alla föreningens avtal med enskilda kolonister att förnyas i början av år 2030, du kommer då få ett nytt avtal att skriva under.


Arrendeavtal

Upplåtare i avtalet är Koloniträdgårdsföreningen Östra Sommarstaden i Malmö.

Arrendator är den skriver under avtalet med upplåtaren (föreningen)

Arrendestället är den kolonilott som arrenderas inom koloniområdet.

§ 1 Arrendeställets omfattning och ändamål

Koloniträdgårdsföreningen Östra Sommarstaden, kallad föreningen, upplåter till ovan angiven arrendator, kolonilotten nr xxx och del i gemensam allmänning inom koloniområdet Östra Sommarstaden, vilket område är belägen inom Malmö kommuns fastighet Malmö Kirseberg 30: 293.

Kolonilotten, som utgör cirka xxx kvm, upplåts i befintligt skick att användas uteslutande för koloniträdgårdsändamål i enlighet med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser och på villkor som anges i detta avtal.

På kolonilotten skall arrendatorn uppföra/bibehålla honom tillhörig kolonistuga för fritidsboende.

Kolonistugan får inte användas som permanent bostad utan endast som fritidsbostad under tiden april – oktober månad.

§ 2 Arrendetid, uppsägning och förlängningstid

Upplåtelsen gäller för en tid om fem (5) år för tiden 2003-01-01 – 2007-12-31.

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen minst ett (1) år före avtalstidens utgång. I annat fall är avtalet förlängt med fem (5) år för varje gång med samma uppsägningstid och övriga avtalsvillkor.

§ 3 Arrendeavgiften

Arrendeavgiften för år 2001 utgör 1.690 kronor per år

Denna avgift skall omräknas med index i enlighet med i § 4 angiven klausul och utgör därefter gällande arrendeavgift för år 2003.

Avgiften skall utan anfordran betalas i förskott med halva summan den 31 mars och den 30 september varje år.

§ 4 Indexklausul

Den i arrendeavtalet i § 3 angivna avgiften utgör grundbeloppet.

Under arrendetiden skall med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till arrendebeloppet utgå med en viss procent på grundbeloppet enligt nedanstående grunder.

Grundbeloppet anses vara anpassat till indextalet för oktober månad år 2000. – Detta indextal (bastal) är 262,6.

Skulle indextalet någon påföljande oktober månad ha ändrats med minst 3 enheter i förhållande till ovannämnda bastal, skall arrendetillägg utgå med samma procenttal varmed indextalet förändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall arrendeavgiften höjas eller sänkas i förhållande till framtida indexförändringar på samma sätt som ovan beskrivits. Vid beräkning av det procenttal, som arrendeavgiften skall höjas eller sänkas, görs avrundning till närmaste hela procenttal. Arrendebeloppet, som avrundas till hela krontal, får dock aldrig understiga det kontraktsenliga grundbeloppet.

Avgiftsändring sker alltid från och med mars månad efter det att oktober månads index föranlett omräkning.

§ 5 Medlemskap och medlemsavgift

Arrendatorn är skyldig att vara medlem i föreningen och erlägga medlemsavgift och annan avgift som beslutas av föreningen i enlighet med dess stadgar.

§ 6 Övriga avgifter

Arrendatorn skall under arrendetiden svara för och bekosta alla på arrendestället belöpande kostnader och avgifter.

§ 7 Oförutsedda kostnader

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendestället på grund av införande eller höjande av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta skall arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till föreningen för på arrendestället belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för arrendestället.

Arrendestället andel utgörs av arrendatorns arrendeavgift i förhållande till i koloniområdet utgående arrendeavgifter.

Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte beslutats av riksdag, regering, kommun eller myndighet.

Ersättningen erläggs i enlighet med i detta avtal angivna regler om arrendeavgiftens betalning.

§ 8 Ränte- och inkassokostnader

Vid försenad avgiftsbetalning skall arrendatorn erlägga dels ränta enligt räntelagen (1975:635) dels ersättning för inkassokostnader enligt lagen (1982:739) om ersättning för inkassokostnader m m.

§ 9 Arrendatorns skyldigheter i arrendeförhållandet

Arrendatorn förbinder sig under arrendetiden:

 1. att inte bosätta sig permanent på kolonilotten
 2. att följa gällande ordningsregler för området
 3. att följa föreningen stadgar och anvisningar
 4. att följa Malmö kommuns byggnadsbestämmelser och övriga bestämmelser för området
 5. att följa av föreningen beslutade byggnadsregler för området
 6. att hålla arrendestället i vårdat skick genom att väl vårda och sköta sin kolonilott och därpå befintliga byggnader
 7. att inte plantera högväxande träd eller buskar utan föreningens medgivande
 8. att bortta, gallra eller beskära planteringar
 9. att kring arrendestället uppsätta och underhålla av föreningen godkänd inhägnad
 10. att hålla till kolonilotten gränsande skyddsplantering och gångar till halva bredden i ett för den allmänna trevnaden tillfredsställande skick
 11. att vid skada på egna byggnader tillse att dessa snarast återuppbyggs eller repareras
 12. att ersätta all skada som uppkommer genom arrendatorns vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans familj eller gästar honom eller som där utför arbete för hans räkning
 13. att utge skadestånd eller annan kostnad som Malmö kommun i egenskap av jordägare eller föreningen i egenskap av arrendator av arrrendestället kan bli skyldig att utbetala
 14. att lämna föreningen eller Malmö kommun tillträde till kolonilotten för besiktning
 15. att utan anmaning anmäla stadigvarande adressändring till föreningen

§ 10 Byggnader på arrendestället

Arrendatorn får inte utan föreningens medgivande uppföra byggnader eller företa om- och tillbyggnader på befintliga byggnader.

Byggnadsläge, storlek och utseende bestäms av föreningen som också bestämmer inom vilken tid byggnaden skall vara uppförd.

Ritningar jämte tillhörande beskrivningar till byggnaden eller om- och tillbyggnaden skall inges till föreningen och vara av denna godkänd innan bygglov sökes av arrendatorn. I beskrivningen skall framgå uppgift på takbeläggning och yttre målning samt läge enligt fastställd plan.

§ 11 Rättelse på arrendatorns bekostnad

Om arrendatorn inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och sker ej heller rättelse efter uppmaning får föreningen på arrendatorns bekostnad vidta erforderliga åtgärder.

§ 12 Ledningar

Arrendatorn ger Malmö kommun eller annan som har kommunens tillstånd att framdra och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället där sådana kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn eller föreningen.

Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande.

Utgår till följd härav ersättning till föreningen skall föreningen fördela ersättningen skäligt mellan berörda arrendatorer.

§ 13 Förbud mot upplåtelse i andra hand

Arrendatorn får inte utan föreningen skriftliga samtycke i andra hand helt eller delvis upplåta arrenderätten till annan eller uthyra på kolonilotten uppförd stuga.

§ 14 Överlåtelse

För arrendator som önskar frånträda eller överlåta arrenderätten till annan, gäller hembudsskyldighet enligt reglerna i 10 kap 7 § jordabalken i vilket stadgas:

“Utan jordägarens samtycke får arrendatorn ej sätta annan i sitt ställe, om ej annat följer av andra eller trejde styckena.

Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrendeställets värde, sk hembud. Har arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall övertaga vad han utfört, skall även det erbjudas jordägaren till inlösen. Vill jordägaren antaga erbjudandet som sagts nu skall han lämna besked därom inom en månad.

Genom bodelning, arv eller testamente eller genom exekutiv försäljning eller i arrendatorns konkurs kan arrenderätten övergå till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas, utan att erbjudande enligt andra stycket lämnats.

Förbehåll som strider mot andra eller tredje stycket gäller mot arrendator, om det godkänts av arrendenämnden”

För 10 kap 1 § 2 st jordabalken gäller att vad som föreskrivs i arrendelagen om bostadsarrende gäller också i tillämpliga delar när jord upplåtes till arrende till en förening som har till huvudsakligt ändamål att i sin tur upplåta arrende till sina medlemmar.

Med jordägare avses därför i detta avtal föreningen, som i sin tur arrenderat marken inom koloniområdet av jordägaren Malmö kommun dess Tekniska nämnd.

Med formuleringen “annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas” avses person som i övrigt uppfyller kraven i detta avtal och att av föreningen kan antagas som medlem.

Arrendatorn skall meddela föreningen på av föreningen tillhandahållen blankett att han önskar frånträda eller överlåta arrenderätten helt eller delvis till annan, vilket bekräftas av föreningen med en anteckning till detta avtal. I bekräftelsen ingår att medlemskap också beviljas ny arrendator i föreningen.

§ 15 Förverkande

Om arrendatorn såsom medlem under arrendetiden utträder eller utesluts ur föreningen har föreningen rätt att omedelbart eller till avtalsperiodens slut säga upp avtalet till upphörande.

I övrigt gäller förverkandereglerna enligt jordabalkens 8 kapitel innebärande att för arrendator som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal eller enligt lag kan arrenderätten enligt 8 kap 25 § jordabalken förverkas, bl a vid vanvård av kolonilotten eller därpå uppförda byggnader, och kan föreningen i sådana fall omedelbart uppsäga avtalet till upphörande.

Arrendatorn har inte rätt, när han på grund av förverkande av arrenderätten frånträder arrendet, att erhålla någon som helst ersättning av föreningen för vare sig för på kolonilotten uppförda byggnader och gjorda planteringar, för andra därpå nedlagda kostnader eller för nedlagt arbete. Ej heller har arrendatorn rätt att återfå någon del av erlagd arrendeavgift.

§ 16 Inskrivningsförbud

Arrenderätten får inte inskrivas

§ 17 Medlemsfrågor

För arrendatorns medlemskap i föreningen gäller föreningens stadgar

§ 18 Jordägarens godkännande

Detta arrendeavtal är godkänt av Malmö kommun dess Tekniska nämnd.

§ 19 Tidigare arrendeavtal

Detta arrendeavtal ersätter tidigare arrendeavtal med Malmö kommun dess Tekniska nämnd, som upphör att gälla samtidigt som detta avtal träder i kraft den 1 januari 2003.


Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka föreningen och arrendatorn tagit var sitt

Malmö den xxxx-xx-xx

Koloniträdgårdsföreningen Östra Sommarstaden

Malmö den xxxx-xx-xx

Arrendator