Site icon Östra sommarstaden

Överlåtelse

Föreningen
Koloniföreningen Östra Sommarstaden. 

Fastigheten
Fastighetsbeteckningen är Malmö 30:293. Föreningen arrenderar marken av Malmö stad.  

Koloniförening?

Koloniföreningen Östra Sommarstaden är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål:

– att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Malmö Kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller kommunen.

– att slå vakt om Östra Sommarstadens kulturhistoriska kvaliteter

– att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet.

Föreningen drivs utan vinstintresse.

Överlåtelse av stuga
Kolonistugorna som ligger i Koloniföreningen Östra Sommarstadens säljs på den öppna marknaden. Stugorna överlåts normalt via mäklare och är en försäljning av lös egendom (byggnad på ofri grund). Marken ägs av Malmö Stad vilken arrenderas ut till koloniföreningen. Föreningen agerar i sin tur som markägare gentemot kolonisterna som arrenderar kolonilotten som stugan ligger på.
 
Koloniföreningens stadgar styr vem som kan få bli medlem, få arrendera marken och överta en kolonistuga. Boende i Malmö Stad med kranskommunerna Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge och Svedala och som själv eller genom sin make/maka, sambo eller registrerade partner inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott inom föreningen har möjlighet att bli medlem och kolonist i Koloniföreningen Östra Sommarstaden. 
 
Överlåtelse av arrenderätten
Medan kolonistugorna säljs av mäklare är det föreningen som har hand om överlåtelsen av arrendeavtalet. För att arrendet ska kunna överlåtas görs en tillsyn av såväl stuga som kolonilott. Överlåtelsen av arrendeavtalet sker under ett välkomstsamtal med både säljare och köpare. 
 
Arrende-avgiften
När du blivit medlem i föreningen betalar du arrende till föreningen.
 
För att göra det enkelt kallar vi hela fakturan för “arrendet” – men på fakturan har föreningen specificerat vilka de olika delarna är enligt följande för att göra det tydligt för medlemmarna vad som avses (beloppen avser år 2024):
  • Arrende till Malmö stad (betalas vidare direkt till Malmö stad): 7,12 kr/kvm
  • Fastighetsavgift för marken (betalas vidare direkt till Malmö stad): 2,94 kr/kvm
  • Medlemsavgift: 650 kr/år
  • Driftkostnader: 3514 kr/år
  • Administrationsavgift: 139 kr/år
  • Vattenavgift för vatten och avlopp: 2484 kr/år
  • Avsättning till underhåll: 1433 kr/år
För en kolonilott som är 440 kvadratmeter så blir “arrendet” för helåret 2024 12.646 kronor vilket betyder att halva beloppet (i detta exempel 6.323 kr) betalas i mars och halva beloppet betalas i september enligt arrendeavtalet.
 
Fastighetsavgift för stuga
Fastighetsavgiften för stugan anmäler du själv till Skatteverket.
 
Andra avgifter
Vid överlåtelse av arrendeavtal belastas köparen med en avgift om 3.000 kronor enligt beslut på halvårsmötet 2021.
 
El
De flesta stugorna har el inkopplad – och varje kolonist står för sin egen elnätsavgift och sin förbrukning. För stugor utan el så ansvarar kolonist för att betala sin anslutning till elnätet precis som de redan anslutna har gjort. 
 
Vatten & Avlopp
Samtliga stugor har vatten indraget och är inkopplade på avloppsnätet, stenkista är inte tillåtet. För grävning eller spolning av ledningar ansvarar kolonist för den del som ligger inne på kolonilotten och föreningen för den del som ligger ute i gången. 
 
Trädgårdsavfall
Varje kolonist kan ha en trädgårdstunna med eget abonnemang hos VA-Syd (det är cirka 50% av kolonisterna som har detta), detta beställs hos VA-Syd. Föreningen arbetar med att miljödiplomera sig hos Koloniträdgårdsförbundet och uppmuntrar till att kompostera så mycket som möjligt på den egna lotten. 
 
Odlingslott
Föreningen har inga lotter utan stuga
 
Hembud
Föreningen tillämpar inte hembud
 
Medlemsskap
Föreningen upptar endast en medlem per kolonilott – detta påverkar inte ägandet till stugan som kan vara delat mellan en eller flera förvärvare, det påverkar inte heller nyttjanderätt till kolonin eller rösträtten vid årsmöte eller halvårsmöte. Skälet är att det förenklar för föreningen vid eventuell juridisk tvist att bara ha en motpart.
 
När du blivit antagen som medlem kommer vi hålla ett välkomstsamtal – det är då själva arrendeavtalet överlåts – där du informeras om stadgar och ordningsregler, och därefter har du och dina närstående nyttjanderätt till kolonilotten. 
 
Tillsyn
Föreningen tillämpar tillsyn innan en överlåtelse godkänns – då kontrolleras att det inte finns några kvarstående anmärkningar från föregående vår/höst-syn (ogräs, ovårdat intryck, grenar som sticker ut i gången bland annat) samt att byggnaderna på kolonilotten stämmer överens med det som stadsbyggnadskontoret godkänt samt följer begränsningar i arrendeavtal, ordningsregler och stadgar. 
 
Fixardagar
Varje år anordnar föreningen fixardagar. Då hjälps vi åt med trädgårdsarbete, städning av entréer, tvättstuga, PortaPotti, toalettbyggnader och annat som behöver fixas. Var gärna med i gemenskapen.
Exit mobile version