Site icon Östra sommarstaden

Ordningsföreskrifter

Ambitionen är att Östra sommarstaden ska vara av sådan kvalité att både medlemmar samt besökare gärna tillbringar sin tid hos oss. För att ambitionen ska kunna förverkligas, krävs att samtliga medlemmar respekterar och förbinder sig att följa koloniföreningens beslutade ordningsföreskrifter. För den allmänna säkerheten och trevnaden i området gäller följande ordningsföreskrifter.

Avfall och källsortering

Avfall och källsorterat material ska läggas i avsedda kärl. Kärlen är tillgängliga under samma period som vattnet är påslaget (1 april-31 oktober). Trädgårdsavfall och fallfrukt får inte läggas i kärlen avsedda för komposterbart material.

Avgränsningar (styrelsebeslut följer Malmö stads riktlinjer)

Kolonilotten ska vara inhägnad.

Häck/växtlighet mot ytterområden vårdas av kolonisten.

Höjd på staket/växtlighet mot gångar får vara högst 1,20 m.

Hörntomter med växtlighet får lov att ha högre växtlighet mot ena gången, dock högst 1,80 m med undantag för de tre första meterna från hörnet där den får vara högst 1,20 m.

Höjd på staket/växtlighet mellan grannar får vara högst 1,80 m.

Staket/nät/växtlighet bekostas lika mellan berörda kolonister.

Avstängning av vattnet

Vid avstängning av vattnet på hösten ska varje kolonist se över sin koppling samt ta av slangen från koloniföreningens kran vid tomtgräns för att undvika problem när vattnet sätts på till våren.

Bevattning

Bevattning med slang bör ske på morgonen eller kvällen. Undvik bevattning med slang mitt på dagen, speciellt soliga dagar, då vattnet avdunstar istället för att komma växterna till godo. Vid vattenbrist ska Malmö stads bevattningsrekommendationer följas.

Bil- och mopedkörning

Bil- och mopedkörning i gångarna ska undvikas. Vid bilkörning på området ska fordonet köras ut direkt efter utfört ärende och körgrinden låsas. Det är inte tillåtet att använda området som parkering.

Brevlåda

Ska finnas i anslutning till grinden på insidan av staketet.

Cykling

Varsam cykelåkning är tillåten. Mopeder och cyklar ska parkeras inom den egna lotten.

Grindar

Grindarna till koloniområdet ska hållas låsta enligt nedan:

April: 19.00 – 09.00.

Maj – Augusti: 21.00 – 07.00.

September: 19.00 – 09.00.

Passerar du under denna tid tänk på att låsa grinden efter dig. Under vinterhalvåret (Oktober-Mars) ska grindarna hållas låsta dygnet runt.

Gångar

Kolonisten ansvarar för att hålla gången utanför den egna lotten fri från ogräs. Berörda grannar delar på ansvaret att hålla hela gången ogräsfri där gångar kröks eller möts. Grenar och kvistar får ej sticka ut i gången eller över gränsen mot andra kolonilotter och ska därför kapas vid lottgränsen.

Hundar och katter

Hundar får inte vistas utan koppel inom områdets gemensamma anläggningar, t ex i gångarna, på grönområden eller lekplatser. Hund- och kattbajs ska plockas upp av ägaren.

Hänsynstagande

Medlem får inte under maj till september mellan kl. 20 och kl. 8 utföra sådant arbete som kan störa andra inom området, t ex motorgräsklippning eller störande ombyggnadsarbeten. Visa hänsyn speciellt på helgdagar.

Lottnummer

Lottnumret ska vara väl synligt.

Partytält

Partytält får vara uppställt inom kolonilotten i max en vecka. Därefter krävs tillstånd från styrelsen.

Pool

Pool på tomten med större djup än 0,2 m ska ha särskilt skydd, t ex inhägnad med ett minst 0,9 m högt staket och grind med säkerhetsbeslag eller ha skyddstäckning med t ex presenning.

Träd

Träd på kolonilotten får inte vara högre än 4,0 m, undantaget fruktträd. Undantagna är även träd med godkännande av Malmö stad.

Åtgärd vid försummelse av ordningsföreskrifterna

Skriftlig påminnelse

Medlemmen åläggs av styrelsen att inom en viss tid vidta åtgärder för att kunna följa ordningsföreskrifterna.

Skriftlig varning

Om inte medlemmen vidtar åtgärder inom föreskriven tid kommer föreningen att ålägga denne skriftligen att senast inom en viss tid följa ordningsföreskrifterna.

Kostnad

Om det visar sig att medlemmen trots varningen inte vidtagit åtgärder för att följa ordningsföreskrifterna kommer föreningen att på medlemmens bekostnad vidta åtgärder för att se till att föreskrifterna följs.

Upprepade varningar

Upprepade varningar som visar att medlemmen inte följer ordningsföreskrifterna kan leda till

uteslutning ur koloniföreningen Östra sommarstaden.

Exit mobile version