Site icon Östra sommarstaden

Invasiva växter

Koloniföreningen Östra Sommarstaden arbetar aktivt med och mot invasiva växter på föreningens området. På området finns idag bland annat Parkslide (begränsat antal, föreningen har en handlingsplan för Parkslide sedan 2020), Kanadensiskt gullris (i stora bestånd), Gudaträd (ett styck, nedtaget, kolonist tar bort eventuella rotskott) och Skogsklematis (spritt över hela området). 

Men vad är då en invasiv växt? Det kan förklaras och definieras så här: En invasiv främmande art är alltid främmande för en region och införd av människan (med flit eller av misstag). Den utgör också alltid ett hot mot biologisk mångfald, människors hälsa eller ekonomiska intressen. 

Ett av föreningens fokus för år 2024 är att höja kunskapsnivån hos medlemmarna – i form av information och föreläsning om vad som är invasiva växter idag, och vilka risker som finns för framtiden. Ett av våra mål för år 2024 är att rensa bort kanadensiskt gullris från området, samt påbörja arbetet med att rensa bort skogsklematis.

Föreningen informerar sina medlemmar om de invasiva arter, många av arterna i våra trädgårdar har införts som trädgårdsväxter – men sprider sig ut i naturen, eller riskerar att göra det. Till vår hjälp har Malmö stad tagit fram en lista över de arter som de anser vara invasiva eller hota värden i staden, utöver de som är listade som invasiva och främmande av EU:

MALMÖ-LISTAN över invasiva arter i Malmö stad

Här i Malmö finns många invasiva arter – som skadar naturen, både i staden och i havet. En invasiv art sprider sig ofta snabbt och skadar den biologiska mångfalden, förstör rekreationsvärden, och bekämpningen är nödvändig.

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Stad-och-trafik/Invasiva-arter.html

INVASIVA FRÄMMANDE ARTER PÅ EU:S FÖRTECKNING – VÄXTER

Det är förbjudet att importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och hålla levande arter på denna lista:

https://www.naturvardsverket.se/4acbae/globalassets/amnen/invasiva-frammande-arter/pdf/forteckning-av-invasiva-vaxter/eu-listade-invasiva-frammande-arter-vaxter.pdf

VÄXTER SOM SKA UNDVIKAS I TRÄDGÅRD OCH GRÖNYTOR

Länsstyrelsen har tagit fram en lista på växter som  bedöms ha hög eller allvarlig risk att orsaka skada på biologisk mångfald inom 50 år. På denna lista finns många av våra vanligaste trädgårdsväxter. Ett första steg är att inte köpa nya plantor av dessa arter och plantera dem i våra trädgårdar, samt hålla de vi redan har på sin plats så de inte sprider sig:  https://www.lansstyrelsen.se/download/18.811b3fa18d2a8423fee79b/1715600171836/Invasiva%20främmande%20växter,%20riskklassificering,%20SLU%20Artdatabanken.pdf

Exit mobile version