Site icon Östra sommarstaden

Miljödiplomeringens syfte

På Östra Sommarstaden vill vi värna om miljön och sträva efter ett hållbart koloniliv! Som ett led i detta arbetar vi för att miljödiplomera föreningen. 

Vad är syftet?

Vid årsmötet 25 mars 2023 togs beslutet att påbörja arbetet med att miljödiplomera Koloniföreningen Östra Sommarstaden. Syftet med diplomeringen är att lyfta den mycket angelägna miljöfrågan och vässa miljöarbetet inom föreningen. Detta kan i sin tur stärka föreningens position som en positiv aktör i kommun och samhälle och skapa såväl sociala och ekonomiska som ekologiska fördelar. Kriterierna för att uppnå diplomering är utformade av Koloniträdgårdsförbundet, och arbetet är tänkt att vara en pedagogisk och inspirerande metod för att vägleda föreningens medlemmar i denna process.

Hur går det till?

Miljösektionen ansvarar för planera och genomföra de aktiviteter i föreningen som krävs för att uppnå miljödiplomering och dokumenterar dessa.

Utöver att informera föreningens medlemmar (första kriteriet av åtta) om att/hur arbetet med miljödiplomeringen utförs ska föreningen arbeta utifrån följande kriterier för att uppnå Miljödiplomering:

2, KOMPOSTERING

Alla medlemmar komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten.

3, JORDFÖRBÄTTRING OCH GÖDSEL

I föreningen används endast naturlig jordförbättring och gödsel – ingen konstgödning!

4, VÄXTSKYDD

Föreningen arbetar förebyggande mot skadegörare och ogräs. Endast växtskyddsmedel som är godkända för ekologisk odling används.

5, BIOLOGISK MÅNGFALD

Medlemmarna informeras om biologisk mångfald och invasiva arter.

6, BEVATTNING, VATTEN OCH AVLOPP

Alla medlemmar informeras om smart bevattning och gällande avloppsregler.

7, ELDNING OCH GRILLNING

Föreningen har regler för eldning och förbud mot enskild eldning på lotterna.

8, PRODUKTER OCH AVFALL

Källsortering av allt avfall sker, endast hushållskemikalier med låg miljöpåverkan används för disk, tvätt och rengöring, gråvattnet återanvänds. Medlemmarna informeras om smarta val av byggmaterial, färg och trädgårdsmaterial. Nackdelarna med plastanvändning och faran med mikroplaster belyses och engångsartiklar undviks.

När checklista för dessa kriterier och en områdesbeskrivning är kompletta meddelas Koloniträdgårsförbundet, som därefter besöker området via en representant. Efter uppnådd diplomering gör förbundet en uppföljning vart tredje år, och efter de första tre åren finns möjlighet att genom strukturerat arbete höja ambitionerna ytterligare, mot brons-, silver- och guldnivå.

Exit mobile version